Skip links

Rezerwacja

Rezerwację proszę przesłać na adres tpd@o2.pl w treści proszę podać:

 • null
  Imię i nazwisko uczestnika lub uczestników oraz w przypadku dzieci proszę podać dane rodzica.
 • null
  Wiek uczestnika.
 • null
  Adres.
 • null
  Telefon kontaktowy.
 • null
  Miejscowość i termin wyjazdu.
 • null
  Ilość rezerwowanych miejsc.

W tytule maila proszę wpisać REZERWACJA Potwierdzenie nastąpi w ciągu 48 godzin.

Warunki

Ogólne warunki uczestnictwa w koloniach, obozach, zimowiskach, wczasach i turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu.

PLIK GOTOWY DO DRUKU

Warunki

Ogólne warunki uczestnictwa w koloniach, obozach, zimowiskach, wczasach i turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu.

 • null
  Rezerwacji miejsc na imprezy można dokonać telefonicznie lub osobiście w siedzibie biura.
 • null
  Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości min. 200 zł od osoby imprezy krajowe, min. 300 zł od osoby imprezy zagraniczne, w ciągu 14 dni od dnia rezerwacji – uwaga zadatek nie podlega zwrotowi.
 • null
  Pozostała kwota musi być wpłacona najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (istnieje możliwość ustalenia innych warunków płatności).
 • null
  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, o czym uczestnik lub rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 • null
  Rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku lekarstwa, które dziecko przyjmuje na stałe.
 • null
  Cena imprezy może zostać podwyższona wyłącznie w wypadku wzrostu kursów walut, kosztów transportu bądź wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych i morskich.
 • null
  Organizator nie gwarantuje spełnienia nie wymienionych w programie dodatkowych życzeń klientów, w szczególności dotyczących żywienia. Uczestnikom imprez zagranicznych Organizator zapewnia żywienie wg narodowych i regionalnych zwyczajów kulinarnych. Nie może stanowić podstawy reklamacji sposób przyrządzania potraw i ich zawartość zgodna z obyczajami danego kraju.
 • null
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika, spowodowane jego działaniem lub zaniechania.
 • null
  Zgłaszający obowiązany jest dostarczyć do biura Organizatora najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy “Kartę Kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku” oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z wyjazdem. Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania imprezy (np. zażywanie leków, uczulenia, itp.) winny być wpisane do Karty bądź trwale do niej dołączone. Brak Karty uniemożliwia wyjazd razem z grupą, Zgłaszający winien wówczas samodzielnie i na własny koszt dowieźć uczestnika na miejsce imprezy. Przy wyjazdach zagranicznych, uczestnik jest zobowiązany do posiadania paszportu (ważnego przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu) i okazania go na miejscu zbiórki. Nie posiadanie paszportu na miejscu zbiórki uniemożliwia wyjazd razem z grupą, Zgłaszający winien wówczas samodzielnie i na własny koszt dowieźć uczestnika na miejsce imprezy. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają bezterminowo zgodę na uwiecznianie (fotografia, film) wizerunku dziecka, rodzica, opiekuna (uczestnika kolonii/turnusu/wczasów/obozu) i publikowanie na stronie internetowej i profilu na Facebooku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także w materiałach promocyjnych Towarzystwa niezależnie od formy graficznej prezentacji, z zastrzeżeniem, ze forma ta nie będzie obraźliwa.
 • null
  Uczestnik kolonii bądź obozu młodzieżowego winien bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów i zasad porządkowych przyjętych w placówkach oświatowych, oraz dotyczących bezpieczeństwa właściwych dla miejsca imprezy. W szczególności zabronione jest picie alkoholu i stosowanie innych niedozwolonych używek oraz samowolne oddalanie się od grupy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych uczestników imprezy.
 • null
  W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 10 Uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w imprezie na koszt własny/zgłaszającego bez prawa zwrotu z tytułu nie wykorzystanych świadczeń. Zgłaszający zobowiązany jest natychmiast odebrać Uczestnika z imprezy na własny koszt. W wypadku odmowy Organizator będzie zwolniony z dalszej odpowiedzialności za Uczestnika, który przekazany zostanie miejscowym władzom opiekuńczym, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Zgłaszający/opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego. Pełnoletni uczestnicy imprez łamiący zasady określone w pkt. 10 mogą być proszeni o natychmiastowe opuszczenie placówek. Powrót odbywa się wówczas na własny koszt i odpowiedzialność.
 • null
  Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. W wypadku braku środków uczestnik może zostać wykluczony z imprezy zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11 W wypadku trudności w ustaleniu sprawcy szkody Uczestnicy zajmujący wspólnie pokój odpowiadają za jego stan solidarnie.

Warunki rezygnacji

 • null
  Rezygnacja winna nastąpić na piśmie, które należy złożyć osobiście lub listownie na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3 pod rygorem nieważności.
 • null
  W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z imprezy Organizator zwraca wpłacone sumy po dokonaniu następujących potrąceń wynikających z poniesionych kosztów i szkód:
  zadatek do 200 zł imprezy krajowe i do 300 zł imprezy zagraniczne nie podlega zwrotowi.
  Pozostałe potrącenia
  Zadatek  + 100 zł od osoby jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 60 dni przed imprezą,
  Zadatek + 20% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła od 59 do 30 dni przed imprezą,
  Zadatek + 50% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła od 29 do 21 dni przed imprezą.
  W wypadku późniejszej rezygnacji, Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależnie odobiektywnych przyczyn rezygnacji.
  Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów TPD może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Uczestnik nie skorzystał.
 • null
  W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z części świadczenia (np. wcześniejszy powrót z imprezy) Organizator nie gwarantuje zwrotu kosztów niewykorzystanych świadczeń.
 • null
  Rezygnacja ze wskazaniem zastępcy może nastąpić po uiszczeniu opłaty 100 zł.
 • null
  O ile umowa nie zawiera odmiennych postanowień Zgłaszający i Uczestnik wyrażają zgodę na wprowadzenie do bazy danych Organizatora i przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, nr paszportu, pesel. Zbiór danych Organizatora tworzony jest (zgodnie z Art.2.3 Ustawy o ochronie danych osobowych) doraźnie ze względów technicznych związanych z wykonaniem umowy a następnie dane są usuwane, na co Zgłaszający i Uczestnik wyrażają zgodę. Zgłaszający i Uczestnik mają prawo wglądu i korekty swoich danych.

Return to top of page